O nás

Nezisková organizácia Mobilita n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

  • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
  • organizovanie seminárov, školení a kurzov, besied, prezentácií zameraných na zvýšenie vedomostnej úrovne s cieľom pomoci osobám znevýhodneným na trhu práce

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:

  • poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách prostredníctvom internetu,  drobných tlačovín a formou osvety (publicistika, medializácia, monitoring),
  • rozbory, analýzy, prieskumy,
  • služby v oblasti spracovania projektov s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov.

2%, PODPORTE ZDRAVOTNE ŤAŽKO POSTIHNUTÝCH V SPOLUPRÁCI NA SPOLOČNÝCH PROJEKTOCH

Hendikep nemusí byť prekážkou v podnikaní

V centrách a vo vybraných priestoroch, kde majú prístup zdravotne znevýhodnení, matky s deťmi a poúrazové stavy, poskytujeme poradenstvo v oblasti dopravnej mobility a integrácie do spoločenského no najmä profesijného života, kedy obsahom je i sústava informácií spolu s legislatívou a prepojením do praxe.

Mobilita n.o.
IČO: 42166772
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK7531000000004080029804 / kód banky: 3100 (Sberbank Slovensko, a. s.)

Ak ste fyzická osoba – zamestnanec:

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Ak ste právnická osoba:

Hlavným krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. (termín je do 15. 2. 2019).
Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len jednej organizácii, pričom táto suma musí byť minimálne 3,- €).
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o neziskovej organizácií Mobilita n.o. sú už vyplnené v našom formulári.
Obe tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.04.2019 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Naberte odvahu a vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,- €. Túto sumu môžete venovať len jednej organizácii.
Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o neziskovej organizácii Mobilita n.o..
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2019 (30.06.2019, 30.09.2019 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Doplňujúce informácie:
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,- € a nemáte nedoplatok na dani.

Právnické osoby môžu poukázať 1 – 1,5 % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 1 – 1,5 %, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 1 – 1,5 % na daný rok.

Vypočítajte 1 – 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,- €.
Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1 – 1,5 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o neziskovej organizácii Mobilita n.o..
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2019 (30.06.2019, 30.09.2019 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Vízia

Našim cieľom je podporovať myšlienky a START-up projekty Zdravotne znevýhodnených ľudí.

Preprava stvorená pre život

Pomôžte nám v projekte komunitná prepravná služba v regióne.

RegioAuto slúži na zlepšenie života občanov (prioritne osobám zdravotne znevýhodneným, rodičom s deťmi, seniorom).

www.regioauto.sk

Integrácia

Vychádzajúc z programu chránenej dielne AV Mobilita prezentujeme komplexnú integráciu vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho a športového života. V spolupráci s chránenou dielňou AV Mobilita, ktorá ponúka pracovnú príležitosť ZŤP občanom, sa snažíme integrovať telesne a zdravotne znevýhodnených do bežného života. Zúčastňujeme sa mnohých podujatí, ktoré sú organizované práve za účelom snahy adaptácie hendikepovaných, spolu s ich schopnosťami a možnosťami do adekvátne prijateľného prostredia, ktoré bude naďalej človeka vyvíjať a kreovať jeho vlastnú osobnosť s ohľadom na hendikep. Taktiež sa snažíme zmeniť pohľad spoločnosti na telesne a zdravotne postihnutých a doviesť ich k tomu, aby sa úspešne zamestnali a z pohľadu zamestnávateľa, aby sa nebáli otvoriť brány svojej spoločnosti i hendikepovaným zamestnancom.

Máme záujem participovať na tvorbe chránených dielní podľa potrieb trhu práce alebo priamo u zamestnávateľov s konkrétnym zámerom. Tým hendikepovaným chceme ponúknuť možnosť prebudiť v sebe skryté schopnosti a talenty a rozvinúť tieto zručnosti potrebné na to, aby sa dokázali uplatniť.

Na podporu integrácie sa snažíme práve v tomto prostredí hľadať a prezentovať úspešných ako vzory.

Vzdelávanie

Realizujeme rôzne typy prednášok, seminárov, školení a kurzov, na ktorých ľudí vzdelávame podľa potrieb a požiadaviek trhu. Prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, dávame príklady a ponúkame praktické riešenia.

Naše služby sú pozitívne prijímané zo strany zamestnávateľov akýchkoľvek organizácií, ktoré majú vo svojom záujme vzdelanosť a rozhľad svojich zamestnancov a tímov.

Podujatia

Organizujeme a zúčastňujeme sa spoločenských, kultúrnych a športových udalostí so zameraním na marginálne skupiny, kde našim doplnkovým programom je prezentácia služieb a výrobkov, ktoré uľahčujú život zdravotne znevýhodnených.

Podporujeme aktivity

Partneri

 

Kontakt

Mobilita n.o.

Štefana Majera 3
841 06 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 904 547 538
e-mail: avmobilita2@avmobilita.sk